ผู้ดูแลระบบ : -
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thavornnrt2@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ bumpennrt2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นางปรีดา สุทธิชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preedanrt2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sae_punrt2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นายนิติธร ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chatchaynrt2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanjananrt2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ornanongnrt2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นายจำรูญ หนูสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jamroonnrt2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 นางกรุณา โชติวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ karounanst2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นางกมลทิพย์ สินยัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kamonthipnrt2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นางพรทิพย์ ไวยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phontipnrt2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 น.ส.วิไลลักษณ์ ละวู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wilailuknrt2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นางสุวิมล นราอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Suwimol2525nrt2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 น.ส.อัจฉรา บุญวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ atcharanrt2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16 นายกฤษกรณ์ กำเนิดมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ krisakornnrt2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite