ผู้ดูแลระบบ : นายธวัชชัย ใจห้าว
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supak_nrt4@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wiyada_nrt4@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.สุนัฏฐา เจริญผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sunatta_nrt4@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางชัชลี ลิ้มโอภาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chatchalee_nrt4@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.พัฒน์ชญา ทองแซม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางสุพิชา เนตรวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supicha_nrt4@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางรัตนาพร อรทัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.อุษา ปานดำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.ฐานิศ หริกจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thanij_nrt4@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.ปิยฉัตร เชาวลิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ piyachat_nrt4@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นายธวัชชัย ใจห้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tawatchai_nrt4@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 ส.ท.อรรถพร จินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite