ผู้ดูแลระบบ : น.ส.นิภา การประกอบ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kbisitthipong@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.จิราวรรณ ลาซีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jirawan.sri@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางบุญญา นวลใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kbiboonya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kbipiwpan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางอาจารียา กาญจนวิวิญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kbiarjareeya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 น.ส.รมย์ชลี บุตรกริม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ romchalee.bu@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.สุภนิช จันทมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suphanich.ju@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นายสำราญ มณีสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ samran.ma@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางเยาวดี เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yaowadee.le@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 นางจินตนา สุขย้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jintana.su@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 น.ส.กัลยวีร์ จันทร์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanyavee.ch@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 น.ส.เพียงฤทัย เทพอักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phiengruthai.thep@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 น.ส.พัชร์สิตา ศรีบุณยหิรัญกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patsita.sr@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 น.ส.นิภา การประกอบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nipa.kan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 น.ส.วราภรณ์ ดอกรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waraporn.d@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 น.ส.กรองแก้ว ทองวิเชียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ krongkeaw.tong@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 นางมุธิตา เพชรประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ mutita.ped@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 นายอภิรักษ์ สำลีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ apirak@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
19 น.ส.วัลภา บุตรเหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Wanlapaa.B@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite