ผู้ดูแลระบบ : นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ malaipon2009@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thasasi@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pannaton_lamai@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sommartpkt@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ amphaiwit@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.รุ่งนภา วัจนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ goidudee61@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.ทิพวรรณ วิจิตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tip052518@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นางภภรณ์ฉัตร ต้นวิชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ papornchat.ton@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phattaranityoh1307@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.อรทัย ไชยแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Orathai.chaikaew@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นายอนุชา กอสกุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ anucha@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางล้อมศกุนต์ เอี่ยมทองกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kai.eiamthongkul@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 ว่าที่ ร.ต. หญิงจุฑามณี ไชยสงคราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kwangxiaotian@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 นายกีรติ พรหมนรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ketsada.sam@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite