ผู้ดูแลระบบ : น.ส.นลิน เล็กมาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ณฐกร รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nathakorn.rak@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางอรัญญา มูสีสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aranya.moo@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.นิภาพร ทิพย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nipaphorn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.นลิน เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nalin@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.โสภิตา ปลอดภัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sophita@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.วิมล แก้วประภาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wimon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางวลีรัตน์ สายแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waleerat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นางพจมาศ จันทราธรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Potchamas@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นายธีรวุฒิ ชุมทองโด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ teerawut.ch@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางเรณู สุทธินุ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ renu@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.พุทธรักษา ก้อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ puttharaksa@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 ว่าที่ ร.ต. หญิงณิชาภัทร ธิปัตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Nichapat.t@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 น.ส.อมราภรณ์ ทิพชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ammarapron@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite