ผู้ดูแลระบบ : น.ส.มลทิรา รัตนบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.สารีย์ นุ่มนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saree.st3@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางศศิธร พรัดมะลิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sasithorn.st3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.มลทิรา รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ monthira25@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางเฉลิมศรี ชูสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chalermsri.st3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางหทัยทิพย์ ทรรพคช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ hataitip.st3@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.อรวรรณ สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orawan049@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางพริ้มเพรา บุปผา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ primaom@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นางณัฐชยา ปานแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nutchayaya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.เจียรพรรณ หนูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jianurak@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางอุบลรัตน์ ปัจฉา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ubonrat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นางสุกัญญา คงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sukanya45@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
12 นางสุติมา นพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Sutima@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นายเจริญ กระจ่างรส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sunktacrut@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 นายเชิดภัก ศิริสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ cherdpak.st3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นางจิตติพร ปรีชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jittiporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
16 นางมณฑกานต์ ชุมช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ montakan@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 น.ส.สุนิศา ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sunisa17@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
18 น.ส.จิรัฏฐ์ แก้วกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jirat_kaewkun@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite