ผู้ดูแลระบบ : นายษณกร เสนาะเสียง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายปรีชาพล ทองพลอย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preechapol@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sanakorn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supasiri@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pennee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.อัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ atcharavadee@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 น.ส.สุวรรณี คงทองจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suwannee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.ช่อเพชร พฤกษ์วรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chorphet@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นางนันท์นภัส สักขาพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nannapat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.กนกพร นานอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanokporn.n@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 น.ส.รัตนาพร หะวานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rattanaporn.h@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 น.ส.ทิพากร ชลธาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 น.ส.ชิราภรณ์ หัตถา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chiraphon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite