ผู้ดูแลระบบ : นายศรายุทธ อัจกลับ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางชมัยพร รัตนพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mrs.chamaiporn@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.หฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ haruethai@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.อภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ apita0807@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ walairat.kh@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 นายยุทธนา มรกต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yuttana.mor@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 น.ส.พัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patcharaporn.w@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นางศสิกรณ์ ศรีเขาล้าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ss.petchy@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นายศรายุทธ อัจกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sarayut.a@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.รติรส อินทะริง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ratiros.15@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite