ผู้ดูแลระบบ : น.ส.จตุพร จันทร์เรือง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางดนยวรรณ ขุนปราบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ donyawan@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายนุห์กานต์ เอสเอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ snukan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 น.ส.กัณญาภัค จันทโช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kan1975@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางบุญญารัตน์ ไกรแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ink152@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นางพัฒน์นรี อุนตรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pawiaon_ball@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นายอภิสิทธิ์ กุลโรจนสิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sitforza300@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นางรัชณีย์ เกื้อเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Rachanee.2910@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส. กัณญาภัค จันทโช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.สิริกร ปาชนะวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wi8324.sirikorn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางกชพรรณ คงถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kochapan25@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 น.ส.วราพร เตะหมาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waraporn.a@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.จตุพร จันทร์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chatuporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.สุคนธ์ ชูน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chunoi1987@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
14 น.ส.ภคพร พวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ littlewarm@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 ว่าที่ ร.ต. หญิงปรางวไล ชูหนู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ prangwalai13n@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite