ผู้ดูแลระบบ : นายธรรมชาติ ทองแดง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimska2@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายธรรมชาติ ทองแดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chartska2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางดลพรรณ ทองแดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kaiska2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นางนภวรรณ สุวรรณประสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nokska2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.ศิริเพ็ญ เพชรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pomska2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางชนิกา ดวงจักร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tuska2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.นรีนาท ศรีปาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ reenaska2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางจารุวรรณ ประสานสงฆ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ joyska2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางสุจิตรา แก้วสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pongska2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางขนิษฐา หนูแป้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jupska2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 ว่าที่ ร.ต. หญิงเอมอร ตึ้งโล่เจริญวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yingska2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
12 นายจตุพงศ์ เกิดศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jatupongska2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 นายพิรม บุญญคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ piromska2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 นายยะยา ยุทธิปูน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ yayaska2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 น.ส.มัทฑนา ย้อยดำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ aoyska2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 น.ส.อรอรุณีย์ ฟูพงศ์เกียรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kaewska2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
17 น.ส.ปทิตตา ติวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pathidtaska2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite