ผู้ดูแลระบบ : นายสมพงษ์ นันทโย
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.กันต์กนิษฐ์ แก้วประภาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kankanit2517@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางมาลีณีย์ ขรีดาโอ๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mamee@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นายสมพงษ์ นันทโย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sompong2021@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 น.ส.ประภัสสร ทำแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prapatsorn2021@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายทศพล เพ็ชรภิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pol2021@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chai2021@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.สุพรรษา หมัดจรูญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supansa2021@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางทิพย์สุคนธ์ จันทวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tipsukhon@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ apiradee120@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นางรัตนา ซุ้นจ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sunjay795@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นาย จรัญ ชูศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Kanru2009@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.อลีนา หลีเด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ alinahlee4@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 น.ส.ชลิตา บูดาเล็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ bchalita@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite