ผู้ดูแลระบบ : นายซัครียา หมาดบากา
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ napadon.stn@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.ศุภวัลย์ ชูมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายซัครียา หมาดบากา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ zakreeya.stn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 นางสาวสวรรค์ ชำนาญนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.จันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นายฮารูณ โสธามาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ haroon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นายพีรธัช เพชรเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ peeratat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 น.ส.กัลยาณี พิพัฒน์วรสกุล ศึกษานิเทศก์- kalayanee.stn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite