ผู้ดูแลระบบ : นายอุทัย แก้วรุ่งเรือง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.สุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumettakongsong@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nattavorakon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส.นัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natthaphont@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.จันทรา อ่อนหวาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jantra@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.นิชาภา พิกุลหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ aporn_nrt4@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายชาญชัย เสาร์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chanchai@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 น.ส.วิชชุดา เรืองพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ vitchuda@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส.ลลิตา อุดรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ lalita@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jetsadaporn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นางอภิสรา เสนี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ apitsara@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นายอุทัย แก้วรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ uthaikaew@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นายอาฒยะ บัวเพชร ศึกษานิเทศก์- athaya@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite