ผู้ดูแลระบบ : น.ส.รัชฎา สืบกระพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 18-05-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางณัฐติกา หอมประกอบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nattika.hom@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2 นางปทิตตา จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส.นราวดี หลิมศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ narawadee.lim@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 นางสาริศา คงมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.กตัญชลี ทองเจือเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
6 น.ส.รัชฎา สืบกระพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ratchada.su@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 นายอนวัช ไข่ขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ anawat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite