ผู้ดูแลระบบ : นางจิรายุ เพชรบรรจบ
ข้อมูล ณ วันที่ : 02-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางอโนมา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anoma@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ปรีดา ชูมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preda@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.ปราณีต ทองหนัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ praneet@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.จินดา คงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jinda@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lertlak@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 น.ส.สาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ salinee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางสมจิตร ศรีคะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Somjit.sa@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางนวพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ attaporn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นางมนภัสสร์ มากจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ monnaphat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.วีรินทร์ญา หนูนัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ weerinya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นางจิรายุ เพชรบรรจบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jirayu@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นายกายเพชร สมเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ guypetch@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 นายพงพัฒน์ รักด้วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pongpat.rak@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 นางวิชชุมาศ ปุรินทราภิบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ witchumas@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 น.ส.ฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanitchaya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นางเนาวรัตน์ ปานเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ naowarat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite