ผู้ดูแลระบบ : น.ส.สุจิรา มุสิกะเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kruudum@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางศารีญา อิสโร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sareeya019@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางประไพ สมัครพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prapaisp@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pradyathongdee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tawanat920@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 น.ส.มีณรัษฎ์ ทองช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ meenarat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางรุจิรา คงประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ruchira@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.มีนา สันสาคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ meena@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นายสหัส หลำสะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sahat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นางยินดี บุญทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yindee@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 น.ส.สุจิรา มุสิกะเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sujira@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pussadee8277@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite