ผู้ดูแลระบบ : นายมูฮำมัด ประจัน
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jutarath_ptn1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2 นายมูฮำมัด ประจัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ muhammad_ptn1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ surasak_alee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นายฟาอิส แวเยะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ faiz_ptn1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.ณัฐชยา วิริยะสร้างตน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natchaya_ptn1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.แวฟาตีเมาะ เจ๊ะมูซอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waefa_ptn1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.วรรณ์ณี อินทศรีมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ wannee_ptn1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นายอิสมาแอ มามะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ismaair_ptn1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 น.ส.นิวาริน จันทรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นายมูฮัมหมัดอัรซา ลือแบซา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ arsad_ptn1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นางรอดียะ สาแล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ rodeeya_ptn1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite