ผู้ดูแลระบบ : น.ส.ศิริมา ชูสงค์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ julatip@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.หยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yardfar@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ salma@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นายชัรฟุดดีน หะยี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ charfuddin@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ komariyah@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 น.ส.ฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tita@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 น.ส.ศิริมา ชูสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirima2565@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natthakit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางรุสนี เจะเตะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Rusnee2567@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.นาอีม๊ะ ราเซะบิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ rasedennaem@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
11 นางสุมาลี พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sumalee2565@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
12 นายมะรอซดี กาเดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ marosdee2565@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite