ผู้ดูแลระบบ : นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.นุชนารถ เหมเทพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nuchanat@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายชิษณุชา หมั่นถนอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ่joemajor5931@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 น.ส.สุนิสา ไตรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sunisa_t@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 น.ส.พฤศจิ อุ่นอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pruetsaji.a@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นายฮัมดาน อ่อนหวาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ hamdan.o@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite