ผู้ดูแลระบบ : นายอครัญญ บากา
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ซารินดา บิณวาฮับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sarinda@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายอครัญญ บากา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ akaran@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นายอาฟฟาน เจะเตะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ affarn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.อรวรรณ ปล้องไหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orawan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.มารีณี เด่นสุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ marinee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ praong@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.ซากูรา หลงแซ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sakura@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นายยะมะลูดิน นิยาแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niyamae@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.นิรชา สะมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niracha@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 น.ส.นุริซา ศรีเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nurisa.s@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นางนฤมล ลาเตะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ naruemon@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 น.ส.พลอยไพลิน ลิ้มพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ploypailin.l@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 นางสาหานิ สาและ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sahani@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 น.ส.รสสุคนธ์ อัศวภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rossukon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นางระติวรรณ สุขศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratiwan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
16 น.ส.อโนทัย เสนเผือก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anothai@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
17 นางจรรยา นักทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chanya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 นางทิวาพร ศรีเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tiwaporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
19 น.ส.ปภัชญา เฉียบแหลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ paphatchaya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite