ผู้ดูแลระบบ : นายอครัญญ บากา
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ซารินดา บิณวาฮับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sarinda@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายอครัญญ บากา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ akaran@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นายอาฟฟาน เจะเตะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ affarn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.อรวรรณ ปล้องไหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orawan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.มารีณี เด่นสุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ marinee@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ praong@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางอุษณีย์ ยาโกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ussanee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นายยะมะลูดิน นิยาแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niyamae@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.นิรชา สะมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niracha@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นางสาหานิ สาและ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sahani@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 น.ส.รสสุคนธ์ อัศวภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rossukon@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 น.ส.ซากูรา หลงแซ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sakura@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นางจรรยา นักทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chanya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นางทิวาพร ศรีเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tiwaporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 น.ส.ระติวรรณ สุขศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ratiwan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite