ผู้ดูแลระบบ : นายนิอับดุลรอมัน มุหะ
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.นะดา ใบหวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nada1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2 น.ส.สมฤดี อยู่ดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ som1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางศิรประภา เซ้งเถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sira1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นายประกิจ ช่วยเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prakit1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายนิอับดุลรอมัน มุหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ muha1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 น.ส.นิฤมลมาตย์ คงคากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pooky1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.อรสุธี คงมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ koy1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.รอซีด๊ะ เฮ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rowseadah@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.ดรุณี จันทร์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ darunee.jan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.แวปาตีเม๊าะ หามะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kruwae_nwt1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นายอนิวรรต อาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aniwat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 น.ส.สุดา แมเร๊าะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suda@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.ฮานีดา เมาะมิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ hanida@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 น.ส.อามีรา อิสลามรุจี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ amira@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 น.ส.กัญญ์ณณัฏฐ์ ชัยภัคพัชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kannanat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite