ผู้ดูแลระบบ : ยังไม่ได้กำหนดผู้ดูแลระบบ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางพิมพรรณ อนันทเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimpun@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2 น.ส.อำไพพร นาคแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ampaiporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นายลาภวัต บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lapphawat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นางวราภรณ์ แก้วสีขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ying.043@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.ธิติมา เรืองสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ march22meena@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.ฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ fadilah@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.ปานทิพย์ จุลบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panthipsukirin2559@esdc.go.th -
8 นายอาลาวี สะมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ arlawee@esdc.go.th -
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite