ผู้ดูแลระบบ : นายลาภวัต บุญธรรม
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายลาภวัต บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ผอ.กลุ่ม
2 นางพิมพรรณ อนันทเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimpun980@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส.อำไพพร นาคแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ampaiporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางศรีสุดา รัตนพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rattanapan.suda@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 นางวราภรณ์ แก้วสีขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ying.043@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.ธิติมา เรืองสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ march22meena@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นางรดา ธรรมพูนพิสัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sreada@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางฮาซานะห์ บินมะอุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ hasanah999@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.พาขวัญ จันทร์แก้วแร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pakwan@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 น.ส.ฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sattha113@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 น.ส.ปานทิพย์ จุลบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panthipsukirin2559@esdc.go.th -
12 นายอาลาวี สะมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ arlwee935@esdc.go.th -
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite