ผู้ดูแลระบบ : นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุข
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายนิยอ บาฮา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ macbaha0502@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ koreefar@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.อะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aairsoh@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นางรูซรีนา ปาแนแจกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rusreena@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นางศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sriprapa@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางพนิดา อรรคอำนวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panida260822@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ apirak07@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 น.ส.รจเรข อธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rotcharek.athisuwan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นายณัฐพงศ์ เหร่าหมัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite